Villkor

1. DEFINITIONER

1.1. För behoven av dessa allmänna avtals- och affärsvillkor (hädanefter även kallad "GTC") är annonsören Banging sro, 09683038, Prag, Nové Město, Vojtěšská, postnummer 110 00, som är administratör för internetservern www. .banging.cz

1.2. I denna GTC avses med den upphandlande myndigheten en fysisk eller juridisk person som har beställt publiceringen av sin annons eller andra former av presentation från annonsören.

1.3. I denna GTC avses med bearbetaren av en annons en juridisk eller fysisk person som har förberett en annons för sig själv eller för en annan juridisk eller fysisk person, som publiceras av annonsören enligt kundens order.

1.4. I denna GTC avses reklam reklam, demonstration eller annan presentation som syftar till att stödja den upphandlande myndighetens affärsverksamhet som publiceras genom spridare av reklam på Internetservern www.banging.cz.

1.5. I presentationssyfte är bildmaterial icke-professionella fotografier av personer som erbjuder erotiska eller andra tjänster. Annonsören förbehåller sig rätten att besluta om fotografiernas kvalitet och professionalism, förbehåller sig också rätten att vägra publicera professionella fotografier och begära att den upphandlande myndigheten skickar icke-professionella (amatör) fotografier.

1.6. Textmaterial betyder en muntlig beskrivning av den upphandlande myndighetens anbud och tjänster i enlighet med relevanta bestämmelser i tjeckisk lag. Dessa material kanske inte innehåller länkar till externa webbplatser, varken i själva texten eller som en del av de medföljande bilderna. Textmaterial får inte heller inkludera priserna på tjänster, med undantag för tillträde till nattklubbar och skydd.

2. VILLKOR

2.1. Alla avtalsenliga affärsförhållanden mellan den upphandlande myndigheten och annonsören regleras av relevanta bestämmelser i det tjeckiska rättssystemet, särskilt lag nr. Nr 89/12012 Coll., Civil Code med ändringar, Act. Nr 90/2012 Coll., Om affärsföretag, med ändringar, lag. Nr 40/1995 Coll., Om regleringen av reklam, med ändringar, och lagen. Nr 480/2004 Coll., Om vissa informationssamhällets tjänster.

2.2. Annonsören tillhandahåller den upphandlande myndigheten publiceringen av annonsen i form av ett datarum på www.banging.cz-servern i omfattning och format som definieras av en skriftlig eller muntlig order, kontrakt eller annat uttryck för viljan hos avtalsslutande parter. Om inte annat överenskommits avser reklam publicering av text- och bildmaterial som används för att marknadsföra tjänster som erbjuds i form av en presentation av företaget, en person och ett telefonnummer. Annonsören tillhandahåller den upphandlande myndigheten publiceringen av annonsen i form av ett datarum på www.banging.cz-servern i omfattning och format som definieras av en skriftlig eller muntlig order, kontrakt eller annat uttryck för viljan hos avtalsslutande parter. Om inte annat överenskommits avser reklam publicering av text- och bildmaterial som används för att marknadsföra tjänster som erbjuds i form av en presentation av företaget, en person och ett telefonnummer. Externa internetlänkar är INTE tillåtna, både i text och grafisk form.

2.3. Om annonsören har förberett annonsen själv är han fullt ansvarig för innehållet. Om annonsen har behandlats för en annan juridisk eller fysisk persons behov, är den upphandlande myndigheten och databehandlaren solidariskt ansvariga för att den följer lagen. Distributören ansvarar inte för innehållet i sådan reklam.

2.4. Kunden erkänner att annonsören inte är ansvarig för innehållet i annonseringen eller sanningen av uppgifterna i annonsen och förklarar att dessa uppgifter är sanna och att innehållet i annonsen är i överensstämmelse med ordalydelsen i relevanta bestämmelser i Tjeckien lag. Nr 40/1995 Coll., Om regleringen av reklam, med ändringar.

2.5. Kunden förklarar uttryckligen att den har alla nödvändiga rättigheter att använda varumärkena och / eller upphovsrätten till allt bild- och / eller textmaterial som används i den beställda annonsen.

2.6. Den upphandlande myndigheten förklarar att den är medveten om att i den mening som avses i bestämmelserna i 2 § 3 i lag nr. Nr 40/1995 Coll. reklam får inte strida mot god moral, i synnerhet får den inte diskriminera på grund av ras, kön eller nationalitet eller attackera religiösa eller nationella känslor, äventyra moral på ett allmänt oacceptabelt sätt, minska mänsklig värdighet, innehålla inslag av pornografi, våld eller element av rädsla, och den annonsen vertising får inte undergräva politiska övertygelser.

2.7. Den upphandlande myndigheten förklarar uttryckligen att alla personer som visas eller visas i eller inom annonsen är över arton år.

2.8. På begäran av spridaren är den upphandlande myndigheten skyldig att bevisa sin identitet och dess bemyndigande att agera för den upphandlande myndighetens räkning. Annonsens spridare är skyldig att ringa upp den finansiella myndigheten för övervakning av den upphandlande myndigheten och databehandlaren för administrativa förfaranden.

2.9. Den upphandlande myndigheten åtar sig att kompensera spridaren för skador som orsakats av publiceringen av en annons som inte uppfyller de allmänna kraven.

2.10. Distributören har rätt att vägra att publicera annonsen, även utan att ange skäl.

2.11. Distributören har rätt att använda kundens text- och bildmaterial på sina andra marknadsföringskanaler.

3. ANNONSERINGSTID

3.1. Annonsperioden är i månadsintervall, antingen från den första kalenderdagen i månaden till den sista kalenderdagen i månaden, eller från den 16: e kalenderdagen i månaden till den 15: e kalenderdagen i följande månad.

3.2. Det är nödvändigt att informera operatören om annullering av icke-standardiserad reklam minst fem arbetsdagar före reklamperiodens slut.

3.3. Betalning för reklam måste göras antingen kontant eller krediteras sändarens konto senast dagen före reklamperiodens början (den sista dagen i föregående månad eller den 15: e dagen i den månaden).

3.4. Betalningar som mottas efter tidsfristen kommer att behandlas som förskottsbetalningar för nästa annonseringsperiod och kommer inte att bokföras förrän den kommande perioden. I det här fallet startar inte heller den relevanta presentationen förrän den kommande annonsperioden.

3.5. Betalningar från nya kunder som tagits emot eller mottagits under perioden 1–7 kalenderdag i månaden inklusive registreras som betalningar för den aktuella månaden, dvs. för reklamperioden från den första kalenderdagen i den aktuella månaden till den sista kalenderdagen. för innevarande månad, betalningar från nya eller mottagna kunder. som tas emot under perioden 8: e till 15: e kalenderdagen i månaden inklusive registreras som betalningar för reklamperioden från den 16: e kalenderdagen i den aktuella månaden till den 15: e kalenderdagen i följande månad. På samma sätt registreras mottagna eller mottagna betalningar under perioden från den 16: e till den 22: e kalenderdagen i månaden som betalningar för reklamperioden från den 16: e kalenderdagen i den aktuella månaden till den 15: e kalenderdagen i följande månad, mottagna betalningar eller mottagna under perioden från den 23: e till den sista kalenderdagen i månaden, registreras de som för reklamperiod från den första kalenderdagen till den sista kalenderdagen i följande månad.

3.6. I händelse av att spridaren vägrar att publicera den redan betalade annonsen kommer han att återbetala betalningen i sin helhet mot betalningsbeviset vid anläggningen i Zlatnická 1, Prag 1.

3.7. Om annonsören annullerar en annons som redan har betalats för under annonsperioden återbetalas inte betalningen.

3.8. I händelse av att den upphandlande myndigheten ordnar reklam utöver den vanliga presentationen av företag och personer, särskilt bannerannonsering, är den skyldig att informera spridaren om dess eventuella avbokning minst 5 arbetsdagar före utgången av den överenskomna perioden. Om de inte gör det förnyas annonsen automatiskt för ytterligare en månadsbetalningsperiod.

3.9. Av tekniska skäl kan presentationen avbrytas av spridaren redan kl. 17.00 den sista arbetsdagen i den kalenderperiod som presentationen betalades för.

3.10. Under en månads reklamperiod är det möjligt att lägga till eller ändra högst 2 personer som presenteras vid ett registrerat företag.

4. SLUTBESTÄMMELSER

Den upphandlande myndigheten förklarar att den har läst dessa GTC och har helt och fullt förstått deras innehåll.