Integritetspolicy

Denna integritetspolicy ("policyn") är en integrerad del av Bangings villkor och har sitt säte på Vojtěšská 211/6, Nové Město (Prag 1), 110 00 Prag, registrerat vid kommundomstolen i Prag. , Avsnitt C, Infoga 340393 ('Banging'). Banging säkerställer skyddet av dina personuppgifter i enlighet med giltig och effektiv lagstiftning, som sedan 25 maj 2018 huvudsakligen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. uppgifter (nedan kallade ”förordningen”).

Banging är operatör av webbplatsen banging.cz (nedan kallad "portalen"), genom vilken den tillhandahåller sina tjänster (nedan kallad "tjänsterna"). Policyn gäller alla personuppgifter som behandlas av Banging på grundval av ett avtalsförhållande, juridisk skyldighet, berättigat intresse eller samtycke som beviljats, genom Banging Portal. Policyn beskriver Bangings användning och sekretesspraxis.

Banging kan ändra denna policy när som helst genom att publicera en reviderad version på portalen, och en sådan ändring träder i kraft samma dag som den publiceras.

1. ADMINISTRATÖR OCH HANS KONTAKTINFORMATION

1.1. Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i artikel 4.7 i förordningen slår till.

1.2. Skicka all kommunikation om skydd av personuppgifter eller meddelanden om intrång i rättigheter via e-postadressen till Banging till adressen: [email protected] eller till postadressen: Vojtěšská 211/6, Nové Město (Prag 1), 110 00 Prag. Banging har inte utsett en dataskyddsombud i den mening som avses i artikel 37 i förordningen.

2. PERSONUPPGIFTER BEHANDLADE AV BANGING

2.1. Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en specifik identifierare, såsom namn, identifieringsnummer, platsdata, nätverksidentifierare eller en eller flera specifika fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala , ekonomiska, kulturella eller kulturella inslag. den naturliga personens sociala identitet.

2.2. Banging stöds vid tillhandahållandet av tjänsterna med så kallade kakor och internetfyrar. Du kan hitta mer detaljerade definitioner, typer och syften med deras användning genom Banging i policyn nedan.

3. SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Banging bearbetar dina personuppgifter för följande ändamål: förhandlingar före kontrakt; uppfyllandet av avtalsförhållandet (förhållandet mellan dig och Banging, som uppstod från registreringen av användaren av tjänsterna); administration av användarkonton (dvs. särskilt efterlevnad av din begäran om tjänsten, upprättande av ditt konto, administration av ditt konto och säkerställande av din tillgång till tjänsten och dess uppdateringar); kontakta för att lösa problem relaterade till användningen av tjänsten eller portalen; skicka information om tjänsten (dvs. bekräftelse, anmälan, uppdateringar och support och administrativ kommunikation); visa annonser baserat på ditt intresse; efterlevnad av Bangings juridiska skyldigheter

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR UPPFYLLNING AV KONTRAKTSFÖRHÅLLANDET

4.1. I fallet med din registrering som användare av tjänsterna behandlas personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1, punkt 1, bokstav b) Reglering - tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav för genomförandet av avtalet eller för genomförandet av åtgärder som vidtagits innan avtalet ingås på den registrerades begäran. Utan tillhandahållande av personuppgifter är det inte möjligt att förhandla, ingå ett avtal eller utföra det genom Banging.

5. GIVANDE SAMTYCKE

5.1. Du har rätt att när som helst återkalla samtycket som beviljats ​​Banging för behandlingen av dina personuppgifter, via ett e-postmeddelande som skickas till Bangings e-postadress [email protected] där du anger ditt namn, efternamn och adress på grund av din identifikation. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på det samtycke som ges innan det dras tillbaka.

6. TID FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

6.1. Personuppgifter behandlas av Banging: vid behandling av personuppgifter på grundval av registrering - för registreringsperioden;

6.2. Banging raderar personuppgifterna efter att lagringsperioden har löpt ut.

7. TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

7.1. Mottagarna av dina personuppgifter är leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som samarbetar med Banging. Dessa tredje parter behöver tillgång till dina uppgifter för att kunna utföra sina aktiviteter. Banging arbetar för närvarande med Worldstream B.V ..

7.2. Smäll intetillhandahålla din personliga information till tredje part än de som anges ovan, och den delar inte heller den med någon annan person eller närstående företag, utom i följande fall:

 • Lagstadgade regler eller som svar på lagkrav
 • skydda Banging, dess agenter, användare och andras rättigheter och egendom, särskilt i syfte att genomdriva sina avtal, policyer och användarvillkor och, i brådskande fall, för att skydda Bangings personliga säkerhet, dess tjänster eller någon annan person;
 • i samband med eller under en fusion, försäljning av företagets egendom, finansiering eller förvärv av hela eller delar av Bangings verksamhet av ett annat företag.

7.3. Banging kommer inte att överföra dina personuppgifter utan ditt samtycke till ett tredjeland eller en internationell organisation såvida det inte är nödvändigt för genomförandet av avtalet mellan dig och Banging eller en sådan skyldighet uppstår för Banging enligt lag.

7.4. Banging tillhandahåller inga personuppgifter som samlats in via portalen eller tjänsten till tredje part för direkt marknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

8. UPPGIFTSRÄTTIGHETER

8.1. Som GDPR-registrerad vars personuppgifter behandlas har du rättigheterna nedan, som du kan utöva när som helst. Dessa är:

 • Rätten att få tillgång till dina personuppgifter (dvs. rätten att få information om huruvida dina uppgifter behandlas och i så fall rätten att få åtkomst till dem);
 • Rätten att korrigera personuppgifter (dvs. begära korrigering om du upptäcker att Banging behandlar felaktiga eller falska uppgifter);
 • Rätten att begära förtydligande (dvs. om du misstänker att behandlingen av personuppgifter bryter mot skyddet av ditt personliga och privata liv eller behandlas i strid med lagen);
 • rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter (dvs. rätten att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter);
 • rätten att personuppgifter raderas (dvs. om dina uppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades);
 • rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter (Banging är skyldig att bevisa att det finns en allvarlig legitim anledning för behandlingen av personuppgifter som överväger dina intressen eller dina rättigheter och friheter);
 • Rätten att överföra data (dvs. rätten att begära att dina uppgifter tillhandahålls till en tredje part);
 • rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätten att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten (dvs. om du anser att din rätt till integritet har kränkts).

9. SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH KOMMUNIKATION AV PERSONUPPGIFTER

9.1. Banging lagrar din personliga information i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna, genom ett brett utbud av säkerhetsåtgärder, inklusive krypterings- och autentiseringsverktyg, för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information och för att hålla den konfidentiell. Dina personuppgifter är skyddade av brandväggar och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som är skyldiga att hålla denna information hemlig.

10. COOKIES OCH INTERNETSKINN

10.1. För att Banging ska kunna erbjuda dig tjänster som är skräddarsydda efter dina behov använder den så kallade cookies (session-ID-cookies och ihållande cookies) för att lagra och ibland övervaka dina besök på portalen. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator för inspelningsändamål. Banging använder cookies för att göra det lättare för dig att navigera i portalen. När din webbläsare har stängts går session-ID-kakan ut. En permanent cookie stannar länge på din hårddisk. Banging avgör om JavaScript är aktiverat i din webbläsare för att underlätta surfning av portalen. De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera kakor.