Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti Banging, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 340393 (dále jen „společnost Banging“). Společnost Banging dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

Společnost Banging je provozovatelem webových stránek banging.cz (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby (dále jen "Služby"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností Banging na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti Banging. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Banging.

Společnost Banging může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

1. SPRÁVCE A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost Banging.

1.2. Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů či upozornění na porušení práv zasílejte prostřednictvím emailové adresy společnosti Banging na adresu: [email protected] nebo na poštovní adresu: Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha. Společnost Banging nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST Banging ZPRACOVÁVÁ

2.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.2. Při poskytování Služeb pomáhají společnosti Banging tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání společností Banging naleznete v Zásadách níže.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Společnost Banging zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům: předsmluvního jednání; plnění smluvního vztahu (vztah mezi Vámi a společností Banging, který vznikl registrací uživatele Služeb); správa uživatelských účtů (tj. zejména vyhovění Vaší žádosti o Službu, založení Vašeho účtu, správa Vašeho účtu a zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím); kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo Portálu; zaslání informace o Službě (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení); zobrazování reklam na základě Vašeho zájmu; plnění zákonných povinností společnosti Banging

4. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. V případě Vaší registrace jakožto uživatele Služeb, jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení – poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti Banging plnit.

5. UDĚLENÍ SOUHLASU

5.1. Souhlas udělený společnosti Banging se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti Banging [email protected] s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje budou společností Banging zpracovávány: v případě zpracovávání osobních údajů na základě registrace – po dobu registrace;

6.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společnost Banging osobní údaje vymaže.

7. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

7.1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou dodavatelé, poradci a jiní poskytovatelé služeb, kteří spolupracují se společností Banging. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat svou činnost. Společnost Banging v současnosti spolupracuje s firmou Worldstream B.V..

7.2. Společnost Banging bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

 • dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
 • ochrana práv a majetku společnosti Banging, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti Banging, uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
 • v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti Banging ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.

7.3. Společnost Banging nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Banging nebo taková povinnost nevyplývá pro společnost Banging ze zákona.

7.4. Společnost Banging bez Vašeho souhlasu neposkytuje žádné osobní údaje shromážděné prostřednictvím Portálu nebo Služby třetím osobám pro účely přímého marketingu.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
 • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu, pokud zjistíte, že společnost Banging zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
 • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě, pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost Banging je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A SDĚLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Společnost Banging uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

10. COOKIES A INTERNETOVÉ BEACONS

10.1. Aby Vám společnost Banging mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost Banging užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Portálu. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Společnost Banging zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.