Všeobecné obchodné podmienky

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Šiřitelem reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) rozumí obchodní společnost Banging sro, 09683038, Prague, Nové Město, Vojtěšská, 110 00, která je správcem internetového serveru www.banging.cz

1.2. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace.

1.3. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.

1.4. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím šiřitele reklamy na internetovém serveru www.banging.cz.

1.5. Obrazovými materiály se pro účely prezentace rozumí neprofesionální fotografie osob nabízejících erotické či jiné služby. Zpracovatel reklamy si vyhrazuje právo rozhodnout o kvalitě a profesionalitě fotografií, rovněž si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografií profesionálních a vyžádat si od zadavatele zaslání fotografií neprofesionálních (amatérských).

1.6. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Součástí těchto materiálů nesmí být odkazy na externí internetové stránky, a to ani v textu samotném, tak jako součást doprovodných obrazových materiálů. Součástí textových materiálů rovněž nesmí být ceny služeb, s výjimkou výše vstupného do nočních klubů a azylových domů.

2. SMLUVNÍ PODMÍNKY

2.1. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi zadavatelem a šiřitelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 89/12012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2.2. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na serveru www.banging.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na serveru www.banging.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jedné osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla. Externí internetové odkazy NEJSOU povoleny a to jak v textové tak i v grafické podobě.

2.3. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně. Šiřitel nenese žádnou odpovědnost za obsah takovéto reklamy.

2.4. Zadavatel bere na vědomí, že šiřitel reklamy neodpovídá za obsah reklamy ani pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a obsah reklamy je v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

2.5. Zadavatel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.

2.6. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

2.7. Zadavatel výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.

2.8. Zadavatel je povinen na žádost šiřitele prokázat svoji totožnost a své oprávnění jednat za zadavatele. Šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů finančního dozoru pro účely správního řízení sdělit údaje o zadavateli a zpracovateli.

2.9. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy neodpovídající všeobecným požadavkům.

2.10. Šiřitel má právo zveřejnění reklamy odmítnout a to i bez uvedení důvodu.

2.11. Šiřitel má právo použít textové i obrazové materiály zadavatele na svých dalších marketingových kanálech.

3. INZERTNÍ OBDOBÍ

3.1. Inzertní období je v měsíčních intervalech, a to buď od 1. kalendářního dne v měsíci do posledního kalendářního dne v měsíci, anebo od 16. kalendářního dne v měsíci do 15. kalendářního dne měsíce následujícího.

3.2. O zrušení nestandardní inzerce je nutné informovat provozovatele ve lhůtě minimálně 5 pracovních dní před koncem inzertního období.

3.3. Platba za inzerci musí být uhrazena buď v hotovosti, nebo připsána na účet šiřitele nejpozději den před začátkem inzertního období (poslední den předcházejícího měsíce nebo 15. den daného měsíce).

3.4. Platby došlé po stanoveném termínu budou vedeny jako zálohové platby na další inzertní období a zaúčtovány až v rámci tohoto nadcházejícího období. Rovněž příslušná prezentace bude v takovém případě spuštěna až v nadcházejícím inzertním období.

3.5. Platby nových klientů přijaté či došlé v období od 1. do 7. kalendářního dne v měsíci včetně jsou vedeny jako platby za stávající měsíc, čili za inzertní období od 1. kalendářního dne stávajícího měsíce do posledního kalendářního dne stávajícího měsíce, platby nových klientů přijaté či došlé v období od 8. do 15. kalendářního dne v měsíci včetně jsou vedeny jako platby za inzertní období od 16. kalendářního dne stávajícího měsíce do 15. kalendářního dne měsíce následujícího. Analogicky, platby přijaté či došlé v období od 16. do 22. kalendářního dne v měsíci jsou vedeny jako platby za inzertní období od 16. kalendářního dne stávajícího měsíce do 15. kalendářního dne měsíce následujícího, platby přijaté či došlé v období od 23. do posledního kalendářního dne v měsíci jsou vedeny jako za platby inzertní období od 1. kalendářního dne do posledního kalendářního dne měsíce následujícího.

3.6. V případě, že šiřitel odmítne zveřejnit již zaplacenou inzerci, vrátí platbu v plné výši oproti dokladu o platbě v provozovně ve Zlatnické 1, Praha 1.

3.7. V případě, že zadavatel v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci, platba se nevrací.

3.8. V případě, že zadavatel sjedná reklamu nad rámec běžné prezentace podniků a osob, zejména pak reklamu bannerovou, je o jejím případném zrušení povinen informovat šiřitele minimálně 5 pracovních dnů před skončením sjednaného období. V případě, že tak neučiní, tato reklama bude automaticky prodloužena na další měsíční platební období.

3.9. Ke zrušení prezentace šiřitelem může z technických důvodů dojít již v 17:00 posledního pracovního dne kalendářního období, na které byla tato prezentace uhrazena.

3.10. V průběhu jednoho měsíčního inzertního období je možné přidat nebo obměnit maximálně 2 osoby prezentované u jednoho zaregistrovaného podniku.

4. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

Zadavatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a jejich obsahu zcela a úplně porozuměl.